Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

29 Ekim Hakkında Sözler – Cumhuriyet Bayramı Sözleri

29 Ekim hakkında sözler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri, cumhuriyetin önemi konulu özdeyiş ve güzel sözleri içerikte bulabilirsiniz.

29 Ekim Hakkında Sözler - Cumhuriyet Bayramı Sözleri

29 Ekim Hakkında Sözler – Cumhuriyet Bayramı Sözleri

» Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. – Mustafa Kemal Atatürk

» Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkı’na Türk Milleti denir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. – Mustafa Kemal Atatürk

» Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. – Mustafa Kemal Atatürk

» Türkiye Devleti’nin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir. (Türkiye Devleti’nin yönetim şekli cumhuriyettir) – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerin eğitilmesi olacaktır. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet fazilettir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Bütün dünya bilsin ki, benim için yandaşlık vardır; Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum. – Mustafa Kemal Atatürk

» Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet ilkesidir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. – Mustafa Kemal Atatürk

» Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır. – Mustafa Kemal Atatürk

» Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yaraşır. – George Washington

» Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. – Mustafa Kemal Atatürk

» Halk yöneticilere, yöneticiler de yasalara saygı duydukları zaman, toplum iyi yönetiliyor demektir. – Aristipper

» Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet ile cehalet, ikisi ayni yerde barınamaz. – Lamartine

» Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet, erdemli insanların yönetimidir. – Montesquieu

» Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet’in temelinin laik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok acı çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. – Mustafa Kemal Atatürk

» En iyi hükümet, bize kendi kendimizi yönetmesini öğreten hükümettir. – Goethe

» Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır. – Mustafa Kemal Atatürk

» Demokrasi, halkın halk tarafından, halk için yönetimidir. – Lincoln

» Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

» Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. – Mustafa Kemal Atatürk

» Öğretmenler; Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. – Mustafa Kemal Atatürk

» Yürütme kudreti, yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet. – Mustafa Kemal Atatürk

» Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

» Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. – Mustafa Kemal Atatürk

» Temeli büyük Tük milletinin ve onun kahraman evlatlardan meydana gelen büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun izalesi ile helaldar olabileceği zehabında bulunanlar, çok zayıf dimağlı mutsuzlardır. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. – Mustafa Kemal Atatürk

» Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir. – Mustafa Kemal Atatürk

» Atamın bizlere emanet ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sevgiyle, coşkuyla, kutlayalım hep birlikte… (Anonim)

» Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir. – Mustafa Kemal Atatürk

İlgili İçerikler:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında Bilgi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile İlgili Kompozisyon 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile İlgili Şiirler

*** 29 Ekim hakkında sözler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
clap
1
love
1
sad
0
happy
0
confused
0
unlike
0
angry

4 Yorum

Yorum Yap